SUNULAN HİZMETLER

I. Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri

Gerçek kişilere ait işletmeler ile şirketlerin ve diğer tüzel kişiliği haiz teşebbüslerin mali yapısı analiz edilerek en etkin vergi yapısının ortaya konulması ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tabloların ve beyannamelerini “Tam Tasdik” kapsamında tasdik edilmesidir.

Tam tasdik hizmeti ile mükelleflerin; yürürlükteki vergi mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde denetimi ve süreçte oluşan ya da oluşması muhtemel muhasebe ve vergi hatalarının tespiti ile tespit edilen bu hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetleri

İade hakkı doğuran işlem ve belgelerin tasdiki, ihracat istisnası ile indirimli orandan kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin tasdik hizmetleri ile dâhilde işleme izin belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri tasdiki ve tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak gümrük beyannamelerinin tasdiki işlemleridir.

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmetleri

 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

Diğer Raporlar ve Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin ödendiğine ilişkin tespit raporları
 • Sermayeye eklenecek iç kaynakların tespit taporları
 • Sermaye artış raporları
 • ARGE harcamaları tasdik raporları
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınmasına yönelik raporlar
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SGK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
 • Stok değerleme raporları ve tasdik işlemleri

II. Muhasebe ve Denetim Hizmetleri

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve etkin hale getirilmesi
 • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması
 • Mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) tabi kuruluşların denetimi ve raporlaması
 • Uluslararası denetim standartlarına göre özel amaçlı mali denetim ve raporlama
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Kurumlara yönelik;
  • Özel muhasebe
  • Finansal raporlama
  • Denetim
  ile ilgili eğitim hizmetleri.

III. Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı ve Planlanması Hizmetleri

 • Gelir Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri
 • Kurumlar Vergisine tabi mükelleflerin tam tasdik işlemleri
 • Katma Değer Vergisi İadesi tasdik işlemleri
 • Diğer vergi beyannamelerinin tasdik işlemleri
 • Vergi hukuku yönünden özel denetimler
 • İç denetim ve yapılanma analizi
 • Şirket değerlemesi ve risk analizi
 • Revizyon çalışmaları

Vergi İhtilaflarının Çözümüne Yönelik Hizmetler

 • Vergi İncelemesi sırasında inceleme elemanıyla müşterimiz adına görüşmeleri yürütme ve mükellefimize bu anlamda verilen danışmanlık hizmeti
 • İnceleme elemanınca firmadan istenecek bilgi ve belgelerin hazırlanması
 • İnceleme tutanaklarının değerlendirilmesi, gereken çekincelerin mükellef adına konulması
 • Tarhiyatın, cezaların ve faizlerin denetlenmesi
 • Uzlaşma ya da vergi Davası açılması süreçlerinde yol gösterme ve danışmanlık

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmetler
 • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve görüş bildirme
 • Vergi davalarının açılması ve izlenmesi
Ticaret Kanunu Kapsamında Verilen Hizmetler
 • Şirket kuruluşları, şirketlerin birleşme, bölünme, tasfiye ve nev’i değişikliklerine ilişkin işlemlerin yapılması
 • Anonim şirketlerin genel kurulları, sermaye artışları, sermaye azalışları, ana sözleşme tadilleri vb. konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket varlıklarının değerlemesi
 • Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
 • Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara danışmanlık ve hukuki hizmetler verilmesi
 • Şirketlerin ihtiyaç duydukları konularda sözleşme ve teklif hazırlanması
 • Yabancı sermaye konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin danışmanlık ve hukuki destek sağlanması
 • Sosyal Güvenlik ve İş Yasaları konusunda danışmanlık ve hukuki destek verilmesi

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Yabancı ve çok uluslu düzeydeki her türlü gerçek ve tüzel kişilerin yeni yatırım ve kapasite artırımı yatırımlarını gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları ve amaca en uygun yurtiçi ve yurtdışı finansman temini süreçlerinde danışmanlık hizmetlerinin sunulmasıdır.

Bu çerçevede:

 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri
 • Birleşme, satın alma süreçlerinin gerçekleştirilmesine ve gereken en uygun finansman kaynağının sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri
 • Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması
 • Şeffaflık raporu ve kurumsal yönetim uyum raporları hazırlanması
 • Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması

IV. Sermaye Piyasası Hizmetleri

Halka Kapalı Ortaklıklar

 • Finansman gereksinimlerinin tespiti
 • Payların halka arzı veya borçlanma senedi ihracı yoluyla finansman sağlama olanakları konusunda danışmanlık ve en uygun yöntemin tespiti
 • Borçlanma senedi ihracının uygun olması halinde, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin yapılanması
 • Halka arzda çeşitli seçenekler arasında en uygun modelin tespiti
 • Tespit edilen halka arza göre ortaklığın halka arza hazırlanması
 • Halka arz öncesi yeniden yapılanma
 • Birleşme / Bölünme / Tür Değiştirme
 • İmtiyaz yapısının oluşturulması
 • Ana sözleşmenin, sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi
 • Ortaklığın yapısal olarak, kurumsal yönetim ilkelerine uygun biçimde yeniden organizasyonu
 • Halka arzda aracılık hizmeti verecek aracı kurumun seçimi ve aracılık sözleşmesinin hazırlanması
 • İzahname, sirküler ve diğer halka arz dokümanının hazırlanmasında danışmanlık
 • Halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemesinde ortaya çıkacak sorunların çözümünde danışmanlık
 • Ortaklığın Borsa İstanbul'a (BİST) kotasyon koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve BİST'e kotasyon başvurusunun yapılması
 • Halka arzın satış sürecinde danışmanlık
 • Payların kaydileştirilmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kayıtların oluşturulmasında danışmanlık

Halka Açık Anonim Ortaklıklar

 • Sermaye arttırımının sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yapılmasında danışmanlık
 • Ortaklığın yeniden yapılanma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde danışmanlık
 • Özel hal bildirimlerinin yöntemine uygun biçimde yapılmasında danışmanlık
 • Değerleme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde danışmanlık
 • İlişkili tarafla yapılacak işlemlerde, örtülü kazanç aktarımı suçu tanımına girecek işlemlerin engellenmesi konusunda danışmanlık
 • Ortaklığın genel olarak sermaye piyasası mevzuatına uygun işleyebilmesi için hukuki danışmanlık
 • Ortaklığın; ortakları, üçüncü kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilişkilerinin yürütülmesinde ve olası uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık

Yatırımcı Kuruluş Kurma ve Devralma İşlemleri

 • Yatırımcı kuruluş kurulmasında ve devralınmasında danışmanlık
 • Muhtemel satıcının bulunması
 • Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki izin ve kayıt işlemleri
 • Faaliyete geçiş
 • Konuya ilişkin bilgilendirme ve eğitim

Finansal Yapılanma

 • İşletme sermaye yönetimi
 • Sermaye bütçelemesi ve maliyet
 • Sermaye yapısı
 • Mali analiz ve risk değerlemesi
 • Finansal analiz ve bütçe raporlaması
 • Vergi danışmanlığı
 • Proje değerlendirmesi ve yönetimi
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi temini

V. Eğitim Hizmetleri

Muhasebe, İç Kontrol ve Denetim, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Tabloların Konsolidasyonu, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Basel Prensiplerine Uyum Süreci vb. mali konularda müşterilere eğitim hizmeti verilmektedir.